Köpvillkor

Allmänna villkor för utbildning hos Svenska Djurinstitutet

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en Kurs eller Utbildning (nedan kallat “Kurs”) hos Svenska djurinstitutet.

Deltagare under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Svenska djurinstitutets tjänster. Bekräftelse, faktura och kursspecifik information skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursspecifik information samt bekräftelse skickas även till den underårige.

Kursspecifik information

Uppgifter och beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår på vår hemsida www.djurinstitutet.se samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Inom 5 arbetsdagar. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Kursstart

Kursstart och datum är preliminärt angivna i Svenska Djurinstitutets kursutbud. Innan kurs/utbildning startar får du en faktura, samt en kallelse med information, adress till ev. kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls (om kursen har fysiska sammankomster). Kallelsen och fakturan skickas per e-post.

Kursavgift

Kursavgiften för respektive kurs finns angiven i kursutbudet på www.djurinstitutet.se och i bekräftelsen. Vi fakturerar alla avgifter och erbjuder delbetalning på alla kursavgifter över 5.000 kr enligt informationen på respektive kurs. Faktura skickas via vår faktureringspartner som anges i bekräftelsen/inbjudan.
Avgiften ska vara oss tillhanda innan kursstart. Faktura avgift tillkommer om 29 kr/faktura.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.

Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag eller under en viss period och där vi skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i vår information om aktiviteten

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Din anmälan är där efter bindande. Om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

du måste ha minst 80% närvaro på sammankomster för att ha möjlighet att bli godkänd.

Studietid och studiematerial

Av vår kursspecifika information framgår det hur lång varje kurs är och hur många kurstillfällen kursen omfattar.

Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften och material tillhandahålls vanligen inte heller av Svenska djurinstitutet.

Behandling av personuppgifter

Våra deltagares integritet är viktig för Svenska Djurinstitutet. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicyn utgör en del av dessa allmänna villkor och innehåller Svenska Djurinstitutets fullständiga regler för behandling av personuppgifter.

Ändringar av Allmänna villkor

Svenska Djurinstitutet har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Svenska Djurinstitutet skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring

En hel del av det som kursdeltagare skapar under kursen, såsom texter och konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

Genom att ingå avtalet upplåter du till Svenska Djurinstitutet en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang oavsett media eller format.